FUNDACJA

  Statut Fundacji  ” Synantis”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Fundacja  “Synantis ” została ustanowiona przez Karolinę Guzik, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Michała Buchmana w kancelarii notarialnej w Nowym Sączu, ulica Jana Matejki 11 w dniu 5.01.2022r.

2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja ” Synantis”  i w dalszej części statutu jest zwana „Fundacją”.

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania i rozwoju kobiet, ich talentu, pasji, hobby. Organizowanie spotkań, warsztatów, mających na celu tworzenie społeczności kobiet. Organizowanie rekolekcji. Zapraszanie prelegentek, które będą się dzielić swoją wiedzą z uczestnikami spotkań. Organizowanie spotkań, na których możliwe będzie wsparcie z zakresu psychologii i duchowości chrześcijańskiej. Prowadzenie konta w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będą pojawiać się informacje o działaniach Fundacji. 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

  1. organizowanie odpłatnie i nieodpłatnie warsztatów dla kobiet,
  2. organizowanie odpłatnie i nieodpłatnie  spotkań rozwojowych dla kobiet,
  3. organizowanie odpłatnie i nieodpłatnie dużych spotkań społeczności kobiet, mających na celu rozwój szeroko pojęty.
  4. wspieranie kobiet niezależnie od ich drogi życiowej.
  5. współdziałanie z innymi Fundacjami, Stowarzyszeniami, dla których ważne są kobiety i ich rozwój.
  6. prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, które mają na celu wspieranie kobiet w ich codziennym życiu.

g.    Organizowanie imprez kulturalno- edukacyjnych i sportowych oraz konkursów i zabaw; 

h.    Zbieranie wiedzy naukowej na tematy związane z działalnością Fundacji;

i.      Propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet; 

j.      Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych; 

k.    Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania; 

l.      Sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację; 

m.    Zawieranie umów z producentami materiałów reklamowych promujących Fundację;

n.  Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej dla kobiet , informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej; 

o. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;

p.   Uczestnictwo w szkoleniach mających na celu pogłębienie wiedzy na temat życia, zachowania, potrzeb, współczesnej kobiety

r.      Dzierżawę, wynajęcie, kupno, miejsc potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów, spotkań. 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

§ 8

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a. darowizn, spadków, zapisów;

b. dotacji, lub subwencji od osób prawnych; 

c. zbiórek, lub imprez publicznych, lub prywatnych; 

d. majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 

e. działalności gospodarczej Fundacji; 

f. odsetek i lokat bankowych;

g. sprzedaży materiałów reklamowych, z organizacji odpłatnych działań Fundacji; 

h. dochodów z festiwali, konkursów, lub licytacji;

 i. nawiązek przyznawanych przez właściwe organy; 

j. świadczeń na cel społecznych przyznawanych w trybie art. 448 k.c.; 

k. innych źródeł i czynności niewymienionych powyżej, a służących realizacji celów statutowych Fundacji. 

2. O celu przeznaczenia dochodów Fundacji pochodzących z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji decyduje Zarząd, chyba że ofiarodawca postanowił inaczej. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 9

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz jedynie w przypadku, gdy w chwili składania przedmiotowego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być: 

a. 58.11 Wydawanie książek

b. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

 c. 59.11 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

d. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

e. 63.12.Z Działalność portali internetowych

f. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

g. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

h. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

i.94.91.Z Działalność organizacji religijnych 

j.  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

k. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

l. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

m. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

n. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

o. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

 p. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

r. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

s. 63.12.Z Działalność portali internetowych 

t. 18.12.Z Pozostałe drukowanie

u. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

3. Decyzję o rozpoczęciu wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Fundator, w drodze pisemnego zarządzenia. W tym celu Fundator wykona wszelkie niezbędne czynności, obejmujące również dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

§ 11

1. W razie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, działalnością tą kieruje Zarząd. Zarząd może do prowadzenia działalności gospodarczej powołać Dyrektora i udzielić mu stosownego umocowania. Dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu. 

2. Prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej może mieć jedynie charakter dodatkowy
w stosunku do działalności pożytku publicznego Fundacji wynikającej z postanowień niniejszego statutu.

3. Środki na prowadzenie działalności gospodarczej Zarząd przeznacza z majątku i dochodów Fundacji. 

4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja może przeznaczać wyłącznie na realizację swoich celów statutowych. 

5. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji 

§ 12

Organami Fundacji są: 

a.  Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

b . Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

1. Fundatorem jest Karolina Guzik, założyciel Fundacji. 

2. Do kompetencji  Zarządu  należy: 

a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

b. powoływanie i odwoływanie członków Rady, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania, 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady oraz udzielanie członkom tego organu absolutorium z działania,

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, 

g. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

h. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, lub o likwidacji Fundacji. 

3. Zarząd podejmuje swe decyzje w formie pisemnych zarządzeń.

Rada Fundacji

§ 14

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z minimum dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd.  Zarząd  wskazuje Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,

 b. utraty praw obywatelskich, 

c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 d. odwołania, 

e. śmierci członka. 

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 15

Do zadań Rady należą: 

a. nadzorowanie działalności Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji, 

b. prowadzenie innych czynności z zakresu nadzoru i kontroli prac Fundacji, 

c. zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu, 

d. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

 e. opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, 

f. przeprowadzanie kontroli przez wskazanych członków Rady, lub upoważnione osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji, 

g. wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności w przedmiocie: zbycia, nabycia oraz obciążenia nieruchomości, zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń, zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 2.000,00 zł.

§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. Zaproszenie na posiedzenie powinno dotrzeć do każdego członka Rady. Posiedzenie zwołuje się w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.

 3. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć również przedstawiciel Zarządu oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.

 4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności całego składu Rady, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 5. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

 6. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji 

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 – 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejne składy wybierane są przez Zarząd, lub Radę, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji jednemu z członków Rady,

b. utraty praw obywatelskich,

c. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

d. odwołania, 

e. śmierci członka. 

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej przez wszystkich członków Rady, lub zarządzeniem Fundatora, zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu. 

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia i mogą otrzymywać za pełnienie swojej funkcji wynagrodzenie.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 e. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o ich terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. 

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jednak nie mniej, niż dwóch członków Zarządu, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady oraz Fundator, jednak bez prawa głosu.

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: 

a. Prezes Zarządu samodzielnie,

 b. dwaj członkowie Zarządu wspólnie. 

2. Do przyjmowania oświadczeń woli składanych Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 21

Zmiana statutu następuje na podstawie pisemnego zarządzenia Zarządu.

§ 22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla poprawy efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz